Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Muusika kirjastaja

Muusika kirjastamine - see on üheltpoolt autorite (helilooja, tekstiautori, tõlkija, arranžeerija) ja teiselt poolt kirjastaja usalduslik koostöö, mille eesmärgiks on mõlema osapoole majanduslik kasu. Kirjastamislepingu sõlmimisel tuleb autoril ja kirjastajal saavutada kokkulepe eelkõige lepingu olulistes tingimustes.

 • Lepingu objektiks olev teos või teosed
 • Lepingu kehtivuse aeg ja territoorium
 • Vastastikused õigused ja kohustused
 • Varaliste õiguste loovutamine ning piirangud, mis tulenevad autori poolt sõlmitud või sõlmitavast lepingust EAÜ või mõne muu kollektiivse esindamise organisatsiooniga.
 • Varaliste õiguste edasiloovutamise õiguse andmine
 • Autoritasuasude jaotamine autori ja kirjastaja vahel
 • Poolte vastutus lepingutingimuste mittetäitmise korral

Kuna kirjastamislepingu järgi loovutab autor osa oma varalistest õigustest kirjastajale. On kirjastaja ülesandeks on levitada ja populariseerida autori loomingut, võimaldades üldsusel seda eri viisidel kasutada.See võib toimuda näiteks järgnevalt.

 • Avaldada teos helikandjal või toota video, mida müüakse ning levitatakse.
 • Levitada noote nende müümise või rentimise teel.
 • Otsida teosele avaliku esitamise võimalusi.
 • Otsida raadios, televisioonis, on-line meedias edastamise võimalusi.

EAÜ teostab muusikakirjastaja eest järgnevaid varalisi õigusi.

 • Teoste avalik esitamine (kontserdid, festivalid, tantsuõhtud, taustamuusika restoranides, -baarides, -kohvikutes jms.).
 • Teoste edastamine ja -taasedastamine (raadio, televisiooni, kaabelvõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite kaudu).
 • Teoste online kasutus ehk üldsusele kättesaadavaks tegemine (teoste allalaadimine, striiminguteenused jms.).
 • Teoste reprodutseerimine ehk salvestamine (CD, arvuti kõvakettale, filmile, videokassetile, DVD-le, CD-ROM-le jne.).
 • Teatud juhtudel võivad kirjastajad, vastavalt EAÜ juhatuse otsusele, oma varalisi õigusi siiski ka ise teostada. Loe täpsemalt: "Millal võivad EAÜ liikmeks olevad muusika autorid ise oma teoste kasutamise osas kokkuleppeid sõlmida?"

EAÜ-ga liitumine võimaldab kirjastajal keskenduda oma kataloogis olevate teoste populariseerimisele ning levitamisele.

 • EAÜ liikmelisus on tasuta.
 • Liikmelisuse taotlemise eelduseks on EAÜ  ning CISAC-i (Rahvusvaheline Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsioon) reeglitega vastavuses olevate kehtivate kirjastamislepingute olemasolu.
 • Saabunud taotlused vaatab läbi ja liikmelisust kinnitab EAÜ juhatus.   
 • Kirjastajatest liikmetelt ootame lepingute ja/või lisade koopiate õigeaegset edastamist nendega seotud teoste täpset ja  võimalikult kiiret registreerimist (muusikateoste registreeriminine).