Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Kunstnik

EAÜ esindab kujutava kunsti teoste autoreid ja nende pärijaid.

EAÜ annab lubasid ja/või kogub tasu kujutava kunsti teoste (sh maali-, graafika- ja skulptuuriteosed) kasutamisel järgmistel juhtudel:

 Teose edastamisel ja taasedastamisel

  • raadio
  • televisiooni
  • kaabelvõrgu
  • satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel

Teose reprodutseerimisel

  • ehk ühe või mitme koopia valmistamisel teosest või teose osast mis tahes materiaalses vormis.

Teoste üldsusele kättesaadavaks tegemisel

  • ehk teose kasutamisel sellisel viisil, et isikud saavad seda kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, sh Interneti vahendusel.

Teose edasimüümisel

  • ehk teose originaali edasimüümisel avalikul enampakkumisel (oksjonil), samuti kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja kaudu.

Liitumiseks täitke avalduse ja liikmelepingu vorm ning edastage need kas digitaalselt allkirjastatult e-mailile eau@eau.org või tooge omakäeliselt allkirjastatult EAÜ kontorisse Lille 13, 10614 Tallinn.

Avaldus

Liikmelepingu tüüpvorm- kunstnik

Liikmelepingu tüüpvorm- pärija

EAÜ kunstiteoste projektijuht on:

Viive Lillemäe

tel. 6 684 373

Adobe Reader