Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Muusikakirjastaja

Muusika kirjastamine - see on üheltpoolt autori ja teiselt poolt kirjastaja usalduslik koostöö, mille eesmärgiks on mõlema osapoole majanduslik kasu. Kirjastamislepingu sõlmimisel tuleb autoril ja kirjastajal saavutada kokkulepe eelkõige lepingu olulistes tingimustes, sh:

 • lepingu objektiks olev teos või teosed
 • lepingu kehtivuse aeg ja territoorium
 • varaliste õiguste loovutamine ning piirangud, mis tulenevad autori poolt sõlmitud või sõlmitavast lepingust EAÜ või mõne muu kollektiivse esindamise organisatsiooniga
 • varaliste õiguste edasiloovutamise õiguse andmine
 • autoritasude jaotamine autori ja kirjastaja vahel
 • poolte vastutus lepingutingimuste mittetäitmise korral.

 

Kuna kirjastamislepingu järgi loovutab autor osa oma varalistest õigustest kirjastajale, on kirjastaja ülesandeks levitada ja populariseerida autori loomingut, võimaldades üldsusel seda eri viisidel kasutada. See võib toimuda näiteks nii, et kirjastaja:

 • avaldab teose helikandjal või toodab video, mida müüakse ning levitatakse
 • levitab teose noote nende müümise või rentimise teel
 • otsib teosele avaliku esitamise võimalusi
 • otsib raadios, televisioonis, on-line meedias teose edastamise võimalusi.

 

EAÜ aitab muusikakirjastajal teostada talle üleantud varalisi õigusi ning seda konkreetselt alljärgnevate varaliste õiguste kategooriate osas:

 • teoste avalik esitamine kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes (kontserdid, festivalid, tantsuõhtud, taustamuusika toitlustus- ja kaubandusettevõtetes jms)
 • teoste edastamine ja taasedastamine raadio, televisiooni, kaabelvõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite kaudu
 • teoste üldsusele kättesaadavaks tegemine viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, sh Interneti vahendusel (igasugune on-line kasutus jms)
 • teoste reprodutseerimine ehk salvestamine CD-le, arvuti kõvakettale, filmile, DVD-le, CD-ROM-le jne.

 

EAÜ-ga liitumine võimaldab kirjastajal keskenduda oma kataloogis olevate teoste populariseerimisele ning levitamisele.