Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Kunstnik

EAÜ esindab kujutava kunsti teoste autoreid ja nende pärijaid.

EAÜ annab lubasid ja/või kogub tasu kujutava kunsti teoste (sh maali-, graafika- ja skulptuuriteosed) kasutamisel järgmistel juhtudel:

 Teose edastamisel ja taasedastamisel

  • televisiooni
  • kaabelvõrgu
  • satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel

Teose reprodutseerimisel

  • ehk ühe või mitme koopia valmistamisel teosest või teose osast mis tahes materiaalses vormis.

Teoste üldsusele kättesaadavaks tegemisel

  • ehk teose kasutamisel sellisel viisil, et isikud saavad seda kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, sh Interneti vahendusel.

Teose edasimüümisel

  • ehk teose originaali edasimüümisel avalikul enampakkumisel (oksjonil), samuti kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja kaudu.

EAÜ-ga liitumiseks palume tutvuda liikmelepingu üldtingimustega.  Seejärel tuleb täita avaldus ja liikmelepingu vorm ning edastada need kas digitaalselt allkirjastatult e-mailile eau@eau.org või tuua omakäeliselt allkirjastatult EAÜ kontorisse Lille 13, 10614 Tallinn.

Autori avaldus

Pärija avaldus

Liikmelepingu tüüpvorm- autor

Liikmelepingu tüüpvorm- pärija

Kui EAÜ-ga soovib ühineda alaealine (alla 15-aastane) isik, siis palume lisaks ka taotleja seadusliku esindaja (näiteks ema või isa) kirjalikku nõusolekut.

Autorite pärijad peavad EAÜ-le esitama lisaks allkirjastatud avaldusele ka notari poolt väljastatud pärimisõiguse tunnistuse koopia.

EAÜ kunstiteoste projektijuht on:

Viive Lillemäe

tel. 6 684 373