Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Liitumise üldinfo

EAÜ on loodud selleks, et aidata autoritel teostada oma õigusi ning kasutajatel täita oma kohustusi autorite ees.

Kuna muusikateosed on teosed, mida kõige rohkem kasutatakse, siis on EAÜ liikmeteks põhiliselt muusikateoste autorid (heliloojad, teksti autorid, arranžeerijad) ja nende õiguste omajad (pärijad, muusikakirjastused). Kuid EAÜ liikmeks võivad astuda ka kujutava kunsti teoste autorid ja koreograafid ning nende pärijad, kui nad soovivad, et EAÜ neid esindaks.

Antud lehel on üldine informatsioon EAÜ-ga liitumise kohta kõigile autoritele ja nende õiguste omajatele. EAÜ-ga liitumiseks vajalikud avalduse ja liikmelepingu vormid leiate vasakult sisupuust, kus on informatsioon konkreetselt muusikateoste autoritele ja kunstnikele (s.h nende pärijatele), samuti muusikakirjastajatele.

Astunud EAÜ liikmeks loovutavad autorid (või nende õiguste omajad) EAÜ-le oma varaliste õiguste teostamise ning seda konkreetselt alljärgnevate varaliste õiguste kategooriate osas ehk teoste kasutamiseks järgmistel viisidel:

  • teoste avalikuks esitamiseks kas elavas või tehniliselt vahendatud ettekandes (avaliku esitamise õigus);
  • teoste edastamiseks või taasedastamiseks raadio, televisiooni, kaabellevivõrgu, satelliidi ja muude tehnikavahendite vahendusel (edastamise ja taasedastamise õigus);
  • teoste üldsusele kättesaadavaks tegemiseks sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal, sh Interneti vahendusel (üldsusele kättesaadavaks tegemise õigus)
  • teoste salvestamiseks heli- ja videokandjale, filmile jms. vahendile või seadmele ja nende levitamiseks (reprodutseerimise ja sünkroniseerimise õigus).

Lisaks on EAÜ-l õigus tasu koguda kasutuste eest, kus autorid saavad vastavat tasu saamise õigust teostada ainult läbi kollektiivse esindamise organisatsiooni, sh on EAÜ-l õigus:

  • kõikide liikmete puhul koguda tasu audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise kasutamise eest isiklikeks vajadusteks;
  • kunstiteoste autorite ja nende õiguste omajatest liikmete puhul koguda tasu algupärase kunstiteose edasimüümise eest avalikul enampakkumisel (oksjonil) või kunstigalerii või kunstiteoste vahendaja kaudu.

Liikmeleping, mille autorid või nende õiguste omajad sõlmivad EAÜ-ga, hõlmab kõiki ülalnimetatud varaliste õiguste kategooriaid ehk teoste kasutusviise, samuti kõiki autori poolt loodud teoseid ja kehtib kogu maailma osas. EAÜ-ga sõlmitava liikmelepingu üldtingimused leiate siit.

EAÜ-ga liitumiseks tuleb täita vastav avaldus ja sõlmida liikmeleping. Kui EAÜ-ga soovib ühineda alaealine (alla 15-aastane) isik, siis tuleb tal esitada lisaks seadusliku esindaja (näiteks ema või isa) kirjalik nõusolek.

Autorite pärijad peavad lisaks allkirjastatud avaldusele ja liikmelepingule esitama EAÜ-le ka notari poolt väljastatud pärimisõiguse tunnistuse koopia.

EAÜ-ga liitunud autorid ja nende õiguste omajad ei pea maksma liitumis- ega liikmemakse. EAÜ-l on õigus võtta vahendustasu, mis läheb tehtud kulutuste katteks ning mille suuruse kehtestab igal aastal EAÜ üldkoosolek. Vahendustasude suuruste kohta vaata lähemalt siit.

Juhul kui autor või tema õiguste omaja soovib teha muudatusi varaliste õiguste kategooriate osas (saada tagasi mõni EAÜ-le loovutatud õiguste kategooria või loovutada see uuesti EAÜ-le) ning ühtlasi teha muudatusi õiguste teostamise territoriaalse ulatuse osas, siis tuleb selleks esitada vastav avaldus, mille vormi leiate siit. Õiguste või territooriumide eemaldamine puudutab kõiki liikmelepinguga hõlmatud teoseid. Pärast eemaldamist ei kogu ega jaota EAÜ enam autoritasu eemaldatud õiguste kategooria valdkonda kuuluvate kasutuste eest nendelt territooriumidelt, mis on liikme poolt antud EAÜ hallata.

EAÜ liikmeks olevad autorid ja nende õiguste omajad ei saa ise lubada oma teoste kasutamist ajal, mil nad on oma vastava varalise õiguse teostamise loovutanud EAÜ-le. Autoriõiguse seadus lubab kollektiivse esindamise organisatsiooni liikmeks olevatel isikutel ainult ühel juhul ise sõlmida litsentsilepinguid – kui tegemist on mitteärilisel eesmärgil kasutamisega. Kuid kollektiivse esindamise organisatsioonil on õigus otsustada, millistel tingimustel tema liikmeks olevad isikud seda seadusega lubatud õigust teostada saavad. Selle kohta, millistel tingimustel saavad EAÜ liikmeks olevad autorid või nende õiguste omajad ise anda n-ö mitteärilise kasutamise lubasid, saate lähemalt lugeda siit.