Eesti Autorite Ühing on ühenduslüli autorite ja teoste kasutajate vahel, mis võimaldab autoritel loomingule keskenduda ja lihtsustab asjaajamist teoste kasutajatega.

Autoritasude jagamine ja väljamaksmine

Autoritasude jagamisel lähtub EAÜ vastavalt kasutajatega sõlmitud lepingutele nende poolt esitatud aruannetest, kus on märgitud andmed kasutatud muusikateoste kohta nende esituskordade arv ning kestus.

 •  EAÜ impordib laekunud aruanded oma tasujaotuse süsteemi ning leiab kasutatud teostele vasted andmebaasis registreeritud teoste seast.
 • Tasu jagamisel võtab süsteem arvesse iga teose kasutuskorrad ning kestuse (või kui see ei ole teada, siis EAÜ andmebaasis registreeritud teosel märgitud kestuse ja kui ka see puudub, siis rakendatakse sellistele teostele jagamise protsessis kestuseks 180 sekundit).
 •  Iga teose siseselt jaotatakse saadud tulemus autorite vahel vastavalt teoste registreerimise käigus määratud protsentidele (automaatne jaotuse võti või eriprotsent).
 • Muusikakirjastajal on õigus osaleda tasujaotuses, kui teose õiguse omaja (autori või pärija) ja kirjastaja vahel on sõlmitud teose kasutamist sätestav kirjastamisleping, milles on fikseeritud kirjastaja õigus saada vastav osa EAÜ-le kasutamise eest laekuvatelt autoritasudelt. Nimetatud leping ja/või selle lisa(de) allkirjastatud koopia tuleb edastada EAÜ-le.

   

 • Kui teos ei ole jagamise hetkeks registreeritud või selle kirjastamisleping EAÜ-le edastatud, siis jääb ta kas tundmatuks ja ei osale ka jagamise protsessis või kui teose autorid on tuvastanud EAÜ spetsialist siis rakendatakse sellele automaatset jaotuse võtit. Selliste teoste autoritasude ümber jagamist EAÜ tagasiulatuvalt ei teosta. Seega on teoste õigeaegne ning korrektne registreerimine ülioluline. 
 • Detailne informatsioon teoste kasutamise ja honoraride väljamaksete kohta on liikmele nähtav tema kontol EAÜ kasutajaliideses. Samuti saab EAÜ liige oma teoste kasutamise ja väljamaksete kohta küsida informatsiooni EAÜ kontorist.
 • Oma teoste salvestamise ja online kasutuse ning vastava tasuarvestuse detailsete aruannetega saab EAÜ liige tutvuda NCB kodulehe kaudu lingi https://www.ncb.dk/NCBLogin/login.jsp?appl=AFR abil.

 • Eestist laekunud autoritasude väljamaksmisel peab EAÜ kinni tulumaksu, v.a juhul kui tegemist on juriidilise isikuga või füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud autoriga. EAÜ ei pea tulumaksu kinni välismaalt laekunud autoritasude väljamaksmisel. Välismaalt laekunud autoritasud peab EAÜ liige ise deklareerima Maksuametis ja vajadusel saadud tulult ka ise tulumaksu maksma.
 • EAÜ maksab autoritele autoritasu kord kuus alates netosummast 50 € ning kord kvartalis alates netosummast 30 €.