KUIDAS SAADA TÕLKIMIS- VÕI ARRANŽEERIMISLUBA?

Autoriõigusega kaitstud muusikateose tõlkimine või arranžeerimine eeldab originaalteose autori nõusolekut (luba). Muusikateost nagu iga muu kirjandus- ja kunstiteost loetakse autoriõigusega kaitstuks kogu autori eluaja jooksul ja 70 aastat pärast autori surma. Kui autoriõiguse ajaline kehtivus on lõppenud, siis ei ole teose tõlkimiseks või arranžeerimiseks luba vaja saada. Luba ei ole vajalik ka rahvalaulude tõlkimiseks või arranžeerimiseks, kuna rahvaloominguteostele autoriõiguse seadust ei kohaldata. 

Kui tahetakse arranžeerida või tõlkida eesti autori poolt loodud muusikateost, siis tuleb loa saamiseks pöörduda autori või tema pärija poole. Kui autor on oma varalised õigused (sh. tõlkimise ja arranžeerimise õiguse) loovutanud kirjastajale, siis annab tõlke- või arranžeerimisloa kirjastaja. 

Välisautori poolt loodud muusikateose arranžeerimiseks, tõlkimiseks või sellele uue eestikeelse teksti tegemiseks annab loa tavaliselt see kirjastaja, kellele kuuluvad teose allkirjastamise õigused Eesti territooriumi suhtes. Kui sellist kirjastajat ei ole, tuleb loa saamiseks pöörduda teose originaalkirjastaja või otse autori poole. 

EAÜ nagu ka teiste maade muusikaautoreid esindavad organisatsioonid ei anna tõlke- ega arranžeerimislubasid. EAÜ saab ainult välja selgitada, kellelt konkreetsel juhul tuleb luba saada ja aidata leida teose kirjastaja kontaktandmeid.

Autori või tema õiguste omaja (pärija, kirjastaja) poolt antav luba peab olema fikseeritud kirjalikult. EAÜ liikmeks olev autor peab tema poolt antud tõlke- või arranžeerimisloast informeerima ka EAÜ-d, täites vastava teose registreerimise kaardi. Tõlkija või autor ei saa ise teose registreerimise kaarti täita ehk ennast vastaval kaardil teose tõlkijaks või arranžeerijaks märkida.

Autoril või tema õiguste omajal on tõlke- või arranžeerimisloa andmisel õigus otsustada, kas ta lubab tõlkijal või arranžeerijal ka tasu saada tõlgitud või arranžeeritud teose kasutamisest. Seega loa saamine ei tähenda automaatselt seda, et tõlkijal või arranžeerijal on õigus ka tasu saada.

Tõlgete või arranžeeringute puhul, milleks ei ole luba taotletud või saadud, kuid milliseid siiski levitatakse, ei teki tõlkijal või arranžeerijal õigust autorsusele. Mis tähendab seda, et neil puudub õigus esineda üldsuse ees tõlke või arranžeeringu loojatena.