EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Toetuste taotlemine

EAÜ loometegevuse toetusprogramm

Programmi üldine info

Toetusprogrammi eesmärk

Programmi eesmärk on soodustada ja toetada uue Eesti muusika loomist ning seeläbi Eesti muusikaelu rikastamist, avardades samas ka autorite võimalusi loometööks. Programmist toetatakse loomeprojekte, mille tulemusel jõuab uus looming kuulajateni, olgu läbi (esi)ettekande või salvestise ning selle levitamise. Programmi toetussuundade seadmisel on võetud arvesse, et kaasaegne muusikaline looming võib oma esmavormis sündida nii noodistatud partituuri kui ka heli- või videosalvestisena. Samuti võib loominguline protsess hõlmata ühte või mitut autorit, olla motiveeritud loomingulisest eneseväljendusest ja ambitsioonist või põhineda välisel tellimusel, sündida helilooja töölaua taga, salvestusstuudios või mõnes koosloome formaadis, nagu residentuur, laulukirjutajate laager vmt. Läbi kolme toetussuuna panustab EAÜ loomingulise tegevuse toetusprogramm seega loomingulisse protsessi, mille tulemuseks on n-ö levitamisvalmis muusikateos - olgu salvestise või partituurina. Edasine tegevus jääb juba asjaosaliste enda vedada ning teatud juhtudel toetavad järgmisi etappe ka teised fondid ja programmid.

Programmi eesmärk on täiendada ning mitte dubleerida teisi toetusprogramme, sh Kulka, Eesti Esitajate Liidu ja Kultuuriministeeriumi toetusprogramme. EAÜ toetusprogrammist ei määrata loometoetusi, vaid osalist rahalist tuge loomeprojekti elluviimisega seotud reaalselt tehtavate kulude katmiseks.

Toetusprogramm on jaotatud kolmeks toetussuunaks (vt täpsemat infot all) ning sellest tulenevalt toetatakse: 

 1. Uue heliloomingu tellimusi, millel on kindel ja konkreetne ettekande, salvestuse ja/või levitusplaan. Tellijaks peab olema kas kontserdikorraldaja (nt festival vmt), kollektiiv või esitaja, kes on autorist erinev isik (tegemist ei ole loometoetusega).
   
 2. Uute muusikateoste loomist läbi erinevate (koos)loome formaatide. Näiteks residentuuride või koosloomelaagrite korraldamine või nendes osalemisega seonduvate kulude osaline katmine, nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. 

 3. Heliloomingu tootmist ja salvestamist nii audio kui ka video formaadis, millel on ka konkreetne väljaandmise ja levitusplaan.

Programmist ei toetata:

 • Loometegevust loometoetuste määramise kaudu otse taotlevale loovisikule. Sedalaadi loometoetusteks võib pöörduda ka Eesti Esitajate Liidu, Eesti Heliloojate Liidu, Eesti Interpreetide Liidu või Kulka poole.

 • Sündmuse korraldamist (va need, millele viidatud teises toetussuunas ehk koosloome formaadid) ning nendega seotud kulusid (sh ei toetata ka käesolevast programmist toetatud uudse loomingu lavale toomise kulusid). Sedalaadi toetusteks võib pöörduda kas Kulka või Kultuuriministeeriumi toetusprogrammide poole. 
 • Enesetäiendamise ja haridusega seonduvaid kulusid. Sedalaadi toetusteks võib pöörduda nt Kulka poole.
 • Erinevaid reisikulusid (va juhul kui need on otseselt seotud teise või kolmanda toetussuunaga)
 • Helisalvestiste levituskulusid, sh füüsiliste albumite tiražeerimist või digilevitamise kulusid. Eeldame läbimõeldud levitamise plaani, kuid ootame, et kulud selleks katab asjaosaline tootja, isegi kui selleks on artist/autor ise.
 • Pillide soetamist ja remonti; noodistus-, esitus- ja salvestustarkvara soetamist.
 • Erinevaid muid tegevusi, mis ei kuulu programmi eesmärkide hulka.
 • Juhul, kui toetusesaaja on käibemaksukohuslane, siis käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

NB! Toetuste kasutusala selline piiramine on tingitud nii EAÜ põhikirjalistes eesmärkides seatud missioonist ning ka piiratud vahenditest. Mõistame, et kõik eelnevalt loetletud tegevused ja kulud on samuti Eesti muusikaelu seisukohast olulised ning ka autorite uudse loomingu publikuni jõudmiseks möödapääsmatult vajalikud. Paratamatult jääb uue loomingu väljaandmise, levitamise, turundamise, müügi organiseerimise ja lavale toomisega seonduv paljuski ka autorite endi või siis teiste valdkonna tegijate õlule. Mitmeid tegevusi toetatakse mingis mahus ka teistest toetusmeetmetest, mida ülal on ka loetletud. 

Taotluse esitamise käigus tekkinud küsimuste osas pöörduge Jaan Jaago- jaagoj@gmail.com poole. Jaan Jaago vastab esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tunni jooksul. Kui taotluse tähtajani on jäänud vähem, kui 24 tundi, ei saa nõuküsimisele vastust garanteerida.

Nõuded taotlejale

Programmist saab toetust taotleda

 • Eesti kodanikust või Eestis alaliselt elav füüsiline isik
 • Eestis registreeritud juriidiline isik
 • Projekti kasusaajad – niivõrd kuivõrd on tegemist Eesti autoritega – on eeldatavasti EAÜ liikmed. Täpsemad selgitused iga toetussuuna juures eraldi. 

Taotlemiseks tuleb täita taotlusvorm. Link vormi allalaadimiseks on leitav iga toetussuuna juurest, igal toetussuunal on oma taotlusvorm. 

Taotluste hindamine ja rahastusotsused

Laekunud taotlusi hindab 7-liikmeline komisjon lähtudes järgmistest kriteeriumitest: 

Üldised sisulised kriteeriumid:

 • Kas projekti elluviimine rikastab Eesti muusikaelu väärtusliku uue heliloominguga?
 • Kas projekti elluviimine toetab seotud autori ja/või artisti karjääris olulist arenguhüpet, edasiminekut või avab autori loomingule märkimisväärseid uusi võimalusi? 
 • Kas projektil on rahvusvaheline mõõde ja ambitsioon ning kas selle tulemusel võivad paraneda Eesti autorite võimalused teenida välistulu ning suureneda Eesti muusika rahvusvaheline profiil?
 • Kas projekt on teostatav, kas projektimeeskonnal on usutav ja varasema kogemuse najal demonstreeritud võimekus projekt edukalt ja piisava kvaliteediga ellu viia?

Üldised vormilised kriteeriumid: 

 • Projekti eesmärk ning kõik muud aspektid on kirjeldatud ja kirjutatud selgelt, nii pikalt kui vajalik, et tuua välja kõik oluline ning muus osas nii lühidalt kui võimalik;
 • Esitatud tegevusplaan on piisavalt detailne ja realistlik;
 • Esitatud eelarve on piisavalt detailne ja realistlik;
 • Taotletud toetussumma ei ületa seatud piirmäärasid (jääb 500€ ja 5000€ vahele);
 • Omafinantseeringu osakaal pole rangelt määratud, kuid projektitaotluse konkurentsivõimele annab juurde arvestatav ja põhjendatud omapanus, olgu rahaline või ka muulaadne. Eeldame, et taotleja panustab ka eelkõige ise projekti eesmärgi täitmisse ning väljendab seda selgelt ka projektitaotluses. 
 • Taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduvad EAÜ ees võlgnevused, sh aruande võlgnevused eelnevatest voorudest saadud toetuste eest ning igasugused muud võlgnevused, nii füüsilise isikuga kui ka juriidilise isikuga seonduvad. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub. 

Projektitaotlused läbivad kõigepealt vormilise kontrolli (vastavus vormilistele kriteeriumitele) ning vormiliste puudujääkide puudumisel liiguvad projektitaotlused edasi otsustuskomisjoni. 

Komisjon kaalub projektitaotluse kõiki komponente ning annab igale taotlusele koondhinnangu: “väga tugev”, “keskmiselt tugev” või “tagasihoidlik”. Lisaks võib komisjon tõdeda, et projektitaotlus ei vasta programmi eesmärkidele. Edasised ja täpsemad jaotusotsused tehakse, lähtudes vooru võimalustest - seejuures võib komisjon otsustada projektitaotlust rahuldada nii täies kui ka osalises mahus (aga mitte vähem kui toetuse alampiir ehk 500€). Tulenevalt piiratud vahenditest ei pruugi ka “väga tugev” projektitaotlus saada toetust - pingerea koostab ja otsused teeb komisjon, kes on programmi statuudi piires oma otsustes vaba ning võib seada toetuse kasutamisele täiendavaid piiranguid, kui see tundub sihtotstarbelise kasutamise tagamiseks vajalik. Tagasisidet oma taotlusele on võimalik küsida, kuid otsust EAÜs vaidlustada taotlejal ei ole võimalik.   

Programmi ajaplaan ning maht

Programmil toimub reeglina kaks vooru aastas, varakevadel ning varasügisel. Täpsemad kuupäevad tehakse teatavaks EAÜ kodulehel ja infokanalites. EAÜ-l on õigus programmivoorude aegu ning mahtusid muuta, lähtudes EAÜ üldkoosoleku ja juhtkonna otsustest. 

2022 kevadise toetusvooru mahuks on 70 000 €. Ehkki taotlusvooru esitatud loomeprojekti üldmaksumusel pole piiranguid, on käesolevast EAÜ toetusprogrammist taotletava ja eraldatava toetuse minimaalseks määraks 500€ ning maksimaalseks 5000€. Taotlused, kus soovitakse piirmääradest väiksemaid või suuremaid summasid ei läbi vormilist kontrolli ega võeta komisjonis arutelule. 

Kevadise vooru ajakava: 

 • 01.02.2023 - vooru avanemine;
 • 01.03.2023 (kell 23.59) - taotluste esitamise tähtaeg (pärast kella 24.00 laekunud taotlused vaadatakse läbi järgmises taotlusvoorus);
 • 01.04.2023 - komisjoni otsuste teatavaks tegemine (EAÜ kodulehel).

Kevadisest voorust toetatakse projekte, mille peamised tegevused tehakse teoks 2022 jooksul, nt heliloomingu tellimus antakse üle, sündmus või ka tootmine/salvestus toimub 2023 jne. 

Käesoleva vooru abikõlbulikkuse periood on 01.01.2023 - 31.12.2023 tingimusel, et projekt/teos/album vms taotluse eesmärgiks seatud projekt ei saa valmis (ei anta välja jmt) enne 01.03.2023.

Sügisese vooru ajakava: 

 • 01.08.2023 - vooru avanemine;
 • 01.09.2023 (kell 23.59) - taotluste esitamise tähtaeg (pärast kella 24.00 laekunud taotlused vaadatakse läbi järgmises taotlusvoorus);
 • 01.10.2023 - komisjoni otsuste teatavaks tegemine (EAÜ kodulehel).

Sügisesest voorust toetatakse projekte, mille peamised tegevused tehakse teoks 2023- 2024 jooksul, nt heliloomingu tellimus antakse üle, sündmus või ka tootmine/salvestus toimub 2023- 2024 jne. 

Käesoleva vooru abikõlbulikkuse periood on 01.07.2023 - 01.07.2024 tingimusel, et projekt/teos/album vms taotluse eesmärgiks seatud projekt ei saa valmis (ei anta välja jmt) enne 01.09.2023.

Toetussuunad, toetatavad tegevused ja taotlemine

Toetussuund 1 - uue heliloomingu tellimine

Eesmärk on toetada uue heliloomingu tellimusi, millel on kindel ja konkreetne ettekande ja/või salvestuse ning levitusplaan. Tellijaks peab olema kas kontserdikorraldaja (nt festival vmt), kollektiiv või esitaja, kes on autorist erinev isik - tegemist ei ole loometoetusega ehk n-ö iseendalt tellimine ei ole antud programmi kontekstis toetatav.

Abikõlbulikud tegevused ja kulud

Antud toetussuuna raames toetatakse vaid ühte kululiiki: heliloomingu tellimust. Kulu aluseks võib olla: 

 • Töövõtu- ja käsundusleping-  abikõlbulik on kogu kulu, sh asjakohased maksud;
 • Esitatud arve, seejuures on käibemaks abikõlbulik vaid juhul, kui toetusesaaja ise ei ole käibemaksukohuslane.

NB! Dubleerimise vältimiseks ei toetata antud toetussuunast heliloomingu tellimusi, mis on juba saanud toetust Kultuuriministeeriumi voorust Heliloomingu tellimine ja muusikaalased väljaanded

Nõuded kasusaajatele

Projektitaotluses esitatud heliloomingu tellimus peab olema suunatud autori(te)le, kes on EAÜ liige/liikmed.

Taotlemine

Projektitaotluses tuleb esitada järgmine info: 

 • Üldinfo - projekti üldmaksumus, taotletav summa ning projekti periood;
 • Info taotleja kohta, sh kontaktandmed ja taotleja lühitutvustus;
 • Projekti tutvustus, mille seas: 
  • Projekti eesmärk ja lühikirjeldus
  • Autori(te) tutvustus
  • Heliloomingu tellimuse tutvustus
  • Ettekande ja/või salvestuse ning levitamise plaan
  • Projekti olulisus ja mõju kultuuriruumile
  • Projekti olulisus ja mõju autoritele ning teistele osalistele
  • Omapanus projekti elluviimisse
  • Projekti tegevus- ja ajakava
 • Projekti eelarve

Taotluse vormi leiate SIIT.

Taotlusvormis on iga küsimuse juures toodud ära indikatiivne maksimaalne tähemärkide hulk. Selle täitmist ei jälgita rangelt, st kui on mõned tähemärgid üle, siis taotlus siiski läbib vormilise kontrolli, kuid soovitame lähtuda printsiibist, et vastused võiks olla nii pikad, kui on vajalik, et asjakohane info selgelt edasi anda, kuid muus osas võimalikult lühikesed. Indikatiivne tähemärkide arv viitab mahule, millest pikem tekst ei loo enam taotlusele lisaväärtust. 

Taotluse esitamiseks tuleb saata täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm ning muud dokumendid tähtajaks emaili aadressile toetus@eau.org. Koos täidetud taotlusvormiga võib saata ka lisadokumente, kui need annavad projektitaotluse hindamisel lisaväärtust. Taotlusvorm ja kõik lisamaterjalid tuleks soovitatavalt saata ühes DigiDoc konteineris.

Kohustuslikud dokumendid antud toetussuunas:

 • Täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm;
 • Vabas vormis koostatud ja (digi)allkirjastatud autori(te) kinnituskiri selle kohta, et ta/nad on teadlik(ud) plaanitavatest tegevustest, projekti ajakavast ning on andnud nõusoleku tellimusele vastav helilooming teostada ning kokkulepitud kujul üle anda.

Lisadokumentideks võivad olla: 

 • Taotleja enda, autorite või teiste seotud osaliste loomingulised või organisatsioonilised biograafiad või CV-d;
 • Täiendavad projekti tutvustused. Avalikult veebist leitavate materjalide veebiaadressid võib lisada taotlusvormi projekti tutvustusele.

Toetussuund 2 - Uute muusikateoste loomine läbi erinevate (koos)loome formaatide

Eesmärk on toetada uute muusikateoste loomist erinevate (koos)loome formaatide, näiteks residentuuride või koosloomelaagrite korraldamise (2a) või nendes osalemise (2b) kaudu. Antud toetussuunast toetatakse reeglina sündmusi, mille osalejatest pooled või enamad on Eesti autorid ning EAÜ liikmed. Kui sündmus on rahvusvahelise iseloomuga ning Eesti osalejaid põhjendatult vähe, siis käsitleb komisjon seda erijuhtumina ning juhul, kui toetust otsustatakse eraldada, siis on toetuse kasutamise mahud reeglina piiritletud Eesti osalejate hulga proportsiooniga. 

Toetussuuna 2a projekti toetamise üheks eelduseks on, et kõik sündmuse käigus loodud muusikateoste autori- ja kaasnevad õigused ja nende jaotumine on kõigi osapoolte vahel selgelt kokku lepitud, kokkulepped fikseeritud taasesitataval kujul ning nõuetekohaselt registreeritud vastavates kollektiivse esindamise organisatsioonides. 

Toetussuund 2a - residentuuride või koosloomelaagrite korraldamine

Abikõlbulikud tegevused ja kulud

 • Ruumi rendikulu sündmuse korraldamiseks selleks vajalike lisavõimalustega pinnal, nt helisalvestusstuudio vmt;
 • Lisatehnika või muu sündmuse korraldamiseks hädavajaliku inventari rendikulu;
 • Sihtotstarbelise ruumi ja/või lisatehnika kasutamisega kaasnev mõistlikult põhjendatud teenuse kulu, nt stuudiopinna tehniku, klaverihäälestaja teenus jmt; 
 • Osalejate ja/või korraldajate majutuskulud, juhul ning nende jaoks toimub sündmus teises linnas (või ka riigis);
 • Osalejate ja/või korraldajate reisikulud. 

Nõuded kasusaajatele

Projektitaotluses esitatud residentuuri, loomelaagri vm sündmuse osalejate seas peab olema ka autoreid, kes on EAÜ liikmed.

Taotlemine

Projektitaotluses tuleb anda järgmine info ja vastused: 

 • Üldinfo - projekti üldmaksumus, taotletav summa ning projekti periood;
 • Info taotleja kohta, sh kontaktandmed ja taotleja lühitutvustus;
 • Projekti tutvustus, mille seas: 
  • Projekti eesmärk ja lühikirjeldus
  • Projekti elluviimise plaan
  • Projekti olulisus ja mõju Eesti autoritele ning teistele osalistele
  • Projektimeeskonna tutvustus 
  • Omapanus projekti elluviimisse
  • Projekti tegevus- ja ajakava
 • Projekti eelarve

Taotlusvormi residentuuride ja loomelaagrite korraldamiseks leiate vormi SIIT.

Taotlusvormides on iga küsimuse juures toodud ära indikatiivne maksimaalne tähemärkide hulk. Selle täitmist ei jälgita rangelt, st kui on mõned tähemärgid üle, siis taotlus siiski läbib vormilise kontrolli, kuid soovitame lähtuda printsiibist, et vastused võiks olla nii pikad, kui on vajalik, et asjakohane info selgelt edasi anda, kuid muus osas võimalikult lühikesed. Indikatiivne tähemärkide arv viitab mahule, millest pikem tekst ei loo enam taotlusele lisaväärtust.

Taotluse esitamiseks tuleb saata täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm ning muud dokumendid tähtajaks emaili aadressile toetus@eau.org. Koos täidetud taotlusvormiga võib saata ka lisadokumente, kui need annavad projektitaotluse hindamisel lisaväärtust. Taotlusvorm ja kõik lisamaterjalid tuleks soovitatavalt saata ühes DigiDoc konteineris.

Kohustuslikud dokumendid antud toetussuunas:

 • Täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm;

Lisadokumentideks võivad olla: 

 • Taotleja enda, autorite või teiste seotud osaliste loomingulised või organisatsioonilised biograafiad või CV-d;
 • Täiendavad projekti tutvustused. Avalikult veebist leitavate materjalide veebiaadressid võib lisada taotlusvormi projekti tutvustusele.
 • Koostööpartnerite pakkumised ja eelkokkulepped, mis aitavad valideerida eelarves tehtud kuluprognooside kehtivust.

Toetussuund 2b - residentuurides või koosloomelaagrites osalemine

Abikõlbulikud tegevused ja kulud

 • Reisi- ja majutuskulude katmine;
 • Osalustasude katmine.

Nõuded kasusaajatele

Taotlejaks saab olla vaid EAÜ liige.

Taotlemine

Projektitaotluses tuleb anda järgmine info ja vastused: 

 • Üldinfo - projekti üldmaksumus, taotletv summa ning projekti periood;
 • Info taotleja kohta, sh kontaktandmed ja taotleja lühitutvustus;
 • Projekti tutvustus, mille seas: 
  • Projekti eesmärk ja lühikirjeldus
  • Residentuuri või loomelaagri tutvustus
  • Peamised eesmärgid, motivatsioon ja edasised arenguvõimalused
  • Omapanus projekti elluviimisse
  • Projekti tegevus- ja ajakava
 • Projekti eelarve

Taotluse vormi residentuurides ja loomelaagrites osalemiseks leiate vormi SIIT.

Taotlusvormides on iga küsimuse juures toodud ära indikatiivne maksimaalne tähemärkide hulk. Selle täitmist ei jälgita rangelt, st kui on mõned tähemärgid üle, siis taotlus siiski läbib vormilise kontrolli, kuid soovitame lähtuda printsiibist, et vastused võiks olla nii pikad, kui on vajalik, et asjakohane info selgelt edasi anda, kuid muus osas võimalikult lühikesed. Indikatiivne tähemärkide arv viitab mahule, millest pikem tekst ei loo enam taotlusele lisaväärtust.

Taotluse esitamiseks tuleb saata täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm ning muud dokumendid tähtajaks emaili aadressile toetus@eau.org. Koos täidetud taotlusvormiga võib saata ka lisadokumente, kui need annavad projektitaotluse hindamisel lisaväärtust. Taotlusvorm ja kõik lisamaterjalid tuleks soovitatavalt saata ühes DigiDoc konteineris.

Kohustuslikud dokumendid antud toetussuunas:

 • Täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm;

Lisadokumentideks võivad olla: 

 • Taotleja enda, autorite või teiste seotud osaliste loomingulised või organisatsioonilised biograafiad või CV-d;
 • Täiendavad tutvustused sündmuse kohta, kus on kavas osaleda. Avalikult veebist leitavate materjalide veebiaadressid võib lisada taotlusvormis projekti tutvustusele.

Toetussuund 3 - heliloomingu salvestamine 

Eesmärk on toetada muusikateoste loomist nii audio- kui ka videosalvestise formaadis, millel on ka konkreetne väljaandmise ja levitusplaan. Muusikateosed võivad olla uued või ka olemasoleva repertuaari uusversioonid. Samuti võib tegemist olla nii stuudioproduktsiooni kui ka kontsertettekande ülesvõttega ー peamine on, et uus versioon on salvestisena levitatav ning taotlejal on selleks ka kindel plaan. Toetussuunast ei toetata seega demoversioonide, erakasutuseks või ka hariduslikel eesmärkidel salvestiste tootmist. Projekti toetamise üheks eelduseks on, et kõik loodud uusversiooniga tekkinud autori- ja kaasnevad õigused ja nende jaotumine on kõigi osapoolte vahel selgelt kokku lepitud, kokkulepped fikseeritud taasesitataval kujul ning nõuetekohaselt registreeritud vastavates kollektiivse esindamise organisatsioonides.

Abikõlbulikud tegevused ja kulud

 • Salvestise tootmiskulud sh:
  • Produtsendi või teiste osaliste töö või teenustasud eeldusel, et neile ei teki loodava muusikateose autori- ega fonogrammitootja õigusi - sel juhul tuleb produtsendid ja teised osalised lugeda projektimeeskonna osaks, kelle töö tasustamine on eeldatavasti osa omapanusest. Piirang ei kehti esitajate ega video tootmise meeskonna liikmete kohta;
  • Salvestuskulud, sh stuudio rendi, helisalvestuse ja järeltöötluse teenustega seotud ning muud hästi põhjendatud kulud (nt teatud olukorras ka pillirent, pillide häälestamine, nt klaver, Rhodes jt, jne);
 • Salvestusprotsessis osalejate reisi- ja/või majutuskulud juhul, kui salvestus ei toimu antud osalise kodulinnas (või ka riigis);
 • Kaasautorite või ka laenatud loomingu kasutamisega seonduvad litsentseerimiskulud (nt olemasoleva teksti kasutamine muusikateoses ning selle eest litsentsitasu maksmine).  

Nõuded kasusaajatele

Muusikateoste, mida projektis kavatsetakse toota ja/või salvestada, Eesti autorite seas on vähemalt pooled või enamad EAÜ liikmed.

Taotlemine

Projektitaotluses tuleb anda järgmine info ja vastused: 

 • Üldinfo - projekti üldmaksumus, taotletav summa ning projekti periood;
 • Info taotleja kohta, sh kontaktandmed ja taotleja lühitutvustus;
 • Projekti tutvustus, mille seas: 
  • Projekti eesmärk ja lühikirjeldus
  • Autorite, esitajate ja teiste seotud osaliste tutvustus
  • Loomingulise plaani tutvustus
  • Salvestise välja andmise ning levituse plaan
  • Projekti olulisus ja mõju Eesti (ja rahvusvahelisele) muusikaelule
  • Projekti olulisus ja mõju autoritele ning teistele osalistele
  • Projekti kommunikatsiooni ja turundustegevuste plaan
  • Omapanus projekti elluviimisse
  • Projekti tegevus- ja ajakava
 • Projekti eelarve

Taotluse vormi leiate SIIT.

Taotlusvormis on iga küsimuse juures toodud ära indikatiivne maksimaalne tähemärkide hulk. Selle täitmist ei jälgita rangelt, st kui on mõned tähemärgid üle, siis taotlus siiski läbib vormilise kontrolli, kuid soovitame lähtuda printsiibist, et vastused võiks olla nii pikad, kui on vajalik, et asjakohane info selgelt edasi anda, kuid muus osas võimalikult lühikesed. Indikatiivne tähemärkide arv viitab mahule, millest pikem tekst ei loo enam taotlusele lisaväärtust.

Taotluse esitamiseks tuleb saata täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm ning muud dokumendid tähtajaks emaili aadressile toetus@eau.org. Koos täidetud taotlusvormiga võib saata ka lisadokumente, kui need annavad projektitaotluse hindamisel lisaväärtust. Taotlusvorm ja kõik lisamaterjalid tuleks soovitatavalt saata ühes DigiDoc konteineris.

Kohustuslikud dokumendid antud toetussuunas:

 • Täidetud ja digiallkirjastatud taotlusvorm;

Lisadokumentideks võivad olla: 

 • Taotleja enda, autorite või teiste seotud osaliste loomingulised või organisatsioonilised biograafiad või CV-d;
 • Täiendavad projekti tutvustused. Avalikult veebist leitavate materjalide veebiaadressid võib lisada taotlusvormi projekti tutvustusele.

Toetuse kasutamine ja aruandlus 

Toetuslepingu sõlmimine

Info toetusotsuste kohta

Hindamiskomisjoni otsused avaldatakse EAÜ kodulehel ning infokanalites. Info sisaldab taotlejat ning tehtud toetusotsuse rahalise eraldise summat (0€ juhul, kui toetust ei eraldatud). Projektitaotlusele võib küsida lühidat tagasisidet, kuid tuleb arvestada, et piiratud mahu tõttu jäävad toetusest sageli ilma ka need, kelle taotlusel ei olnud ühtegi põhimõttelist puudust. 

Toetusleping

Positiivse toetusotsuse saanutele saadetakse emaili teel lepingu põhi, mis tuleb tingimuste ja otsusega nõustumise korral digiallkirjastatuna tagastada. EAÜ saadab reeglina ühe, maksimaalselt kaks meeldetuletust lepingu allkirjastamiseks. Kui kahe kuu jooksul alates esimesest lepingu saatmise kuupäevast ei ole EAÜ toetuslepingut allkirjastatud kujul tagasi saanud, loetakse toetusotsus tagasilükatuks ning eraldatud toetus kantakse üle programmi järgmise vooru vahenditesse.  

Väljamakse

Eraldatud toetuse väljamakse toimub kahes jaos: 

 • 70% toetussummast 10 tööpäeva jooksul pärast toetuslepingu sõlmimist
 • 30% toetussummast pärast aruande läbivaatamist ning kinnitamist EAÜ büroo poolt

Toetuslepingu täitmine ja muudatused

Toetuslepingu täitmine

Toetuse saaja kohustub järgima toetuslepingus kokku lepitud tingimusi ehk viima projekti ellu ning saavutama kokkulepitud tulemused. 

Teavitamine

Asjakohastel viisidel kohustub toetusesaaja teavitama projektiga seotud kommunikatsioonis ja materjalides, et tegevust on muuhulgas toetanud ka EAÜ. Logo on leitav EAÜ kodulehelt. 

Muudatused

Juhul, kui projekti elluviimisel toimuvad muudatused, palume toetusesaajal sellest EAÜ-d esimesel võimalusel teavitada. Kui muudatus on oluline, st hõlmab olulist muutust projektitoetuse kasutusalas, elluviimise ajakavas või ka tulemuste iseloomus ja saavutamises, tuleb esitada avaldus projektilepingu muutmise kohta. Kui muudatus on sisuline, vaatab avalduse läbi ja teeb otsuse komisjon. Tuleb arvestada võimalusega, et komisjon ei kiida muudatust heaks ning seega võivad osutuda kulud, mis on tehtud muudatustest lähtuvalt, mitteabikõlblikeks. Seepärast on soovituslik teavitada muudatustest, vajadusel saata muudatusavaldus ning saada komisjoni vastus sellele enne, kui asuda algses projektilepingus mitte kaetud kulusid tegema.