EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Toetuste taotlemine

EAÜ toetab erinevaid muusika-, kunsti jm. kultuuriprojekte, sealhulgas:

 1. eelistatult projekte, mis on EAÜ liikmeskonna huvides;
 2. projektipõhiste muusikaürituste korraldamist;
 3. eesti heliloomingu- ja esituskunsti jäädvustamist ja levitamist;
 4. ühinguid ja institutsioone, mille eesmärgiks on muusikakultuuri edendamine;
 5. noorte heliloojate ja muusikute osavõttu rahvusvahelistest konkurssidest;
 6. muusikaautorite loometegevust, sh. nendelt uute teoste tellimist, nendele stipendiumide ja auhindade andmist jms;
 7. eesti muusika ekspordiprojekte;
 8. eesti kunstiga, sh. filmikunstiga seotud projekte.

EAÜ ei toeta:

 1. taotlusi, millel puudub projekti sisuline kirjeldus ja/või detailne eelarve;
 2. taotlejaid, kes on rikkunud varem EAÜ-ga sõlmitud sihttoetuse lepingut (näiteks on kasutanud raha ebaotstarbekalt, ei ole esitanud aruannet jne) ja rikkumine on kõrvaldamata;
 3. eraisikust taotlejaid, kellega seotud juriidilised isikud (taotleja on juriidilise isiku juhtorganites) on EAÜ ees võlgu tulenevalt sõlmitud litsentsilepingust või kes on kasutanud EAÜ poolt esindatud teoseid ilma loata;'
 4. juriidilisi isikuid, millised on EAÜ ees võlgu tulenevalt sõlmitud litsentsilepingutest või millised on kasutanud EAÜ poolt esindatud teoseid ilma EAÜ loata.

EAÜ-le saab esitada taotlusi üks kord aastas. Taotluste esitamise tähtaeg on 01.veebruar. Kui taotluse esitamise viimane päev satub riiklikule pühale või nädalavahetusele, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev. Taotlusi saab esitada kuni kella 24.00. Peale kella 24.00 laekunud taotlused vaadatakse läbi järgmises taotlusvoorus.

Juhul kui EAÜ kuulutab samal aastal välja veel teise taotlusvooru, siis teavitatakse sellest EAÜ kodulehe kaudu.

EAÜ on usaldanud taotluste läbivaatamise ja otsuste tegemise spetsiaalsetele komisjonidele, milledest esimene tegeleb Eesti siseseid projekte puudutavate taotlustega ja teine komisjon ekspordiprojekte puudutavate taotluste läbivaatamisega.

Taotlus koos lisadega (eelarve jms) tuleb saata EAÜ-le elektrooniliselt e-posti aadressile toetusetaotlus@eau.org

Taotluste läbivaatamise järel saadetakse kõikidele taotlejatele kirjalik vastus taotluse rahuldamise või mitterahuldamise kohta hiljemalt 15.märtsiks (teise vooru toimumisel hiljemalt 1 kuu jooksul pärast taotluste esitamise tähtaega). Informatsioon eraldatud toetuste kohta avaldatakse ka EAÜ veebilehel. Isikutega, kellele EAÜ on eraldanud toetuse, sõlmitakse vastav sihttoetuse leping.

 

Enne taotluse esitamist tutvuge palun EAU_toetuste_eraldamise_eeskiri

Toetuse taotlemiseks palun täitke vastav  taotlusvorm

NB! Taotlusvormi allkirjastamiseks  ning edastamiseks tuleb see eelnevalt endale arvutisse salvestada.

Taotlusvorm ja kõik lisamaterjalid saata EAÜ-le PDF-formaadis ja ühes DigiDoc konteineris.