EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Aruande esitamine

EAÜ teostab järelevalvet kõikide väljamakstud sihtotstarbeliste toetuste osas, mille kohta on EAÜ ja toetuse saaja vahel sõlmitud sihttoetuse leping, kus on fikseeritud toetuse kasutamise sisuline eesmärk ja teotuse kasutamise ajavahemik.

Sihtotstarbelise toetuse saajal on kohustus esitada EAÜ-le toetuse kasutamise kohta nii sisuline kui finantsaruanne ühe kuu jooksul peale lepingus märgitud toetuse kasutamise tähtaja lõppemist.

Aruanne tuleb esitada vabas vormis ja saata EAÜ-le kas e-postiga aadressile eau@eau.org või paberkandjal EAÜ büroosse Lille 13, Tallinn 10614.

Aruande sisulises osas tuleb anda ülevaade projekti teostumisest lähtuvalt taotluses kirjeldatust. Kui taotluses kirjeldasite oma plaane ning projekti eesmärke, siis aruande sisulises osas tuleb samamoodi lahti kirjutada, kuidas planeeritud eesmärgid täitusid ning milline oli projekti lõpptulemus. Sisulise aruande juurde palume lisada ka kõik aruannet toetavad lisad (plakatid, fotod jms). Andmekandja (nt. CD, DVD, raamat, trükis jms) väljaandmiseks eraldatud toetuse korral tuleb koos aruandega esitada EAÜ-le ka üks eksemplar vastavast andmekandjast.

Aruande finantsosas tuleb ära tuua:

  • taotluses esitatud kulude eelarve;
  • kõik projektiga seotud tegelikud kulud (st mitte ainult EAÜ toetusest tehtud kulud).

Finantsaruande juurde tuleb lisada EAÜ poolt saadud toetuse summa ulatuses kulu tõendavate alusdokumentide (arved, lepingud vms) ning maksmist tõendavate dokumentide (pangaväljavõte, maksekorraldus vms) koopiad. Juhul kui maksekorralduse selgituses on selgelt välja toodud, mille eest on tasutud ja see vastab EAÜ poolt eraldatud toetuse kasutamise eesmärgile, siis ei ole vaja alusdokumenti esitada. Juhul kui maksekorraldusele on märgitud ainult arve või lepingu number, siis on kindlasti vaja juurde lisada ka alusarve või -dokument.

EAÜ vaatab 90 päeva jooksul pärast aruande saamist selle läbi ning teavitab toetuse saajat kirjalikult aruande kontrollimise käigus selgunud puudustest.

Juhul kui toetuse saaja ei ole lepingujärgselt täitnud aruande esitamise kohustust, loetakse ta aruandevõlglaseks ning EAÜ-l on õigus nõuda toetus osaliselt või tervikuna tagasi. Samuti ei ole aruandevõlglasel võimalik edaspidi EAÜ-lt toetust taotleda.

Juhul kui EAÜ poolt eraldatud toetuse summat ei kasutata ära täismahus, siis on toetuse saaja kohustatud kasutamata jäägi EAÜ-le tagastama.