EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Aruande esitamine

Kui projekt on ellu viidud, tuleb vastavalt EAÜ-ga sõlmitud sihttoetuse lepingule koostada projekti aruanne. Iga toetussuuna tarvis on koostatud ka aruandevorm.

Sisuline aruanne sisaldab kokkuvõtet tehtud tegevustest, analüüsi saavutatud tulemuste ja mõju osas, samuti tekkinud tõrgete ja väljakutsete osas ning kuidas õnnestus need lahendada. Sisulisele aruandele tuleb lisada ka asjakohased projekti elluviimist tõendavad materjalid või viited, näiteks:

  • lingid avaldatud salvestisele;
  • viited asjakohastele veebilehtedele, arvustustele ja muule infole;
  • soovituslik, ehkki mitte kohustuslik, on lisada aruandele ka pildimaterjali, kui usute, et see ilmestab projekti elluviimist ning saavutatud tulemusi.

Finantsaruanne sisaldab kulude ja tulude kokkuvõtet. EAÜ-le tuleb koos finantsaruandega esitada  vähemalt EAÜ poolt saadetud toetuse ulatuses ka järgmised dokumendid:

  • esitatud arved
  • lepingud, kui maksmine on toimunud lepingu alusel
  • maksekinnitused, mis tõendavad reaalsete ülekannete tegemist

Projektiaruanne tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast projekti perioodi teostumist, kuid mitte hiljem kui üks kuu pärast lepingus märgitud toetuse kasutamise tähtaja lõppemist.

 

Aruandevorm toetussuunale 1 on leitav SIIT.

Aruandevorm toetussuunale 2a on leitav SIIT.

Aruandevorm toetussuunale 2b on leitav SIIT.

Aruandevorm toetussuunale 3 on leitav SIIT.

 

EAÜ vaatab 30 päeva jooksul pärast aruande saamist selle üle ning teavitab toetuse saajat aruande kinnitamisest või aruande kontrollimise käigus selgunud puudustest. Pärast aruande kinnitamist kannab EAÜ 10 tööpäeva jooksul teise jao ehk 30% toetusesummast toetuse saaja pangakontole.

Kasutamata jääk ning tagastus

Toetuse saajal on kohustus tagastada mittesihipäraselt kasutatud toetus (või kasutamata jääk) 30 tööpäeva jooksul alates EAÜ kirjaliku tagasinõude teate saamisest. Kui toetuse saaja ei tagasta toetust tähtaegselt, on EAÜ-l õigus nõuda toetuse saajalt viivisintressi 7% tagastamata toetuse summalt aastas iga toetuse tagastamisega viivitatud kalendripäeva eest.

Aruandevõlglased

Juhul kui toetuse saaja ei ole lepingujärgselt täitnud aruande esitamise kohustust, on EAÜ-l õigus leping erakorraliselt ühepoolselt üles öelda ja nõuda juba väljamakstud toetuseosa tagastamist.
Samuti ei saa aruandevõlglane järgnevatest voorudest toetust taotleda juhul, kui aruandevõlg eksisteerib ka järgmise taotlusvooru tähtaja saabumisel. Mitmekordsete aruandlusega hilinejate suhtes võib komisjon rakendada n-ö usaldusekaotuse piirangut ning keelduda toetusetaotlust arutlusele võtmast. Piirangut võib rakendada, kui taotleja on eelnevalt vähemalt kahel korral aruande esitamisega ilma mõjuva põhjuseta hilinenud. Komisjon võib piirangut rakendada ühes või kahes järjestikuses voorus.