EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Esindatavad välisühingud

Pika ajaloolise arengu jooksul on välja kujunenud teatud õiguste kollektiivse teostamise praktika. Üksikute teoseliikide osas on see praktika erinev. Näiteks muusikateoste, kujutava kunsti teoste ja audiovisuaalsete teoste autorite õiguste teostamiseks on reeglina loodud organisatsioonid. Neid organisatsioone nimetatakse kogumisühinguteks, autorite ühinguteks, kollektiivse esindamise organisatsioonideks. Nende tegevuse põhimõte on sama vaatamata oma nimetusele ja nad ei ole äriühingud, vaid loodud peamiselt mittetulundusühingu vormis. Üldtuntud praktika kohaselt tegutseb ühel maal ühes valdkonnas vaid üks ühing. Kuid sellest praktikast on ka erandeid ja näitena võib tuua USA, kus muusikateoste valdkonnas tegutseb 3 ühingut, mis kõik esindavad erinevaid muusikaautoreid. Näiteks USA-s tegutsev raadiojaam peab sõlmima lepingu kõigi kolme ühinguga, sest raadiojaam ei edasta ju mitte ainult ühe USA ühingu liikmete teoseid, vaid ka muusikateoseid, mille autorid kuuluvad ülejäänud kahte ühingusse. Seega tegelikult on nii autorite kui ka kasutajate huvides, kui ühes valdkonnas tegutseb üks organisatsioon. Seda eriti Eestis, kus arvestades turu väiksust on praktilistel kaalutlustel püütud järgida maailmas omaksvõetud ühe organisatsiooni tava.
 
EAÜ on sõlminud lepingud enamuse teistes riikides asuvate autoreid esindavate kollektiivse esindamise organisatsioonidega ehk välisühingutega. Nimetatud lepingute kohaselt on EAÜ-l õigus anda luba kõigi nende välisühingute liikmete teoste kasutamiseks ja koguda neile tasu Eesti Vabariigi territooriumil (ning teatud juhtudel ka mujalt maailmast). Vastavate välisühingute kaudu jõuab EAÜ liikmeteni aga tasu nende teoste välismaal kasutatud eest. Näiteks Soomes teostab EAÜ liikmeks olevate muusikateoste autorite õigusi TEOSTO ja Lätis AKKA-LAA.
 
EAÜ-ga lepingu sõlminud välisühingud võib teoste liikide järgi jaotada kolme rühma:

  1. muusikateostega tegelevad ühingud;
  2. kujutava kunsti teostega tegelevad ühingud;
  3. audiovisuaalsete teostega tegelevad ühingud.

Praktikas leidub ka selliseid autoreid, kes ei ole EAÜ liikmed ega ole ka ühegi välisühingu liikmed. Need autorid teostavad ise oma autoriõigusi. Teost kasutada sooviv isik peab sellisel juhul vastavad autorid või tema esindajad üles otsima ja nendega individuaalselt teose kasutamise osas kokku leppima.