EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Muusikateoste avalik esitamine

Igapäevases elus võime täheldada, et muusika saadab meid igal pool. Istudes restoranis, baaris või kohvikus, me sageli ei märkagi, et üldise melu taustal kostab ka muusika. Tantsuõhtul või diskoteegis loomulikult ei saa seda märkamata jätta. Samuti ka kontserdisaalis, kuhu me läheme ju ainult muusika pärast. Viimasel ajal on ka paljud kauplused ja kaubanduskeskused klientide meeleheaks hakanud oma müügisaalides kasutama taustmuusikat.

Toitlustus- või kaubandusettevõtte juhtkond, kontserdikorraldajad jm. muusikakasutajad ei tohi aga unustada, et muusika avaliku esitamisega kaasnevad teatavad õiguslikud tagajärjed. Nimelt on iga muusikapala käsitletav teosena, millele tekib autoriõigus. Vastavalt autoriõiguse seaduse (AutÕS §-le 13¹) võib teoste avalik esitamine toimuda ainult juhul, kui teoste avalikku esitamist korraldav isik on saanud autorilt või autorite ühingult eelneva loa (litsentsi) teose avalikuks esitamiseks. Eelneva loa peab toetlema ka juhul, kui teost kavatsetakse avalikult esitada tehnilise vahendi (plaadi, kasseti- või CD- mängija) vahendusel üldsusele avatud kohas (AutÕS  § 13¹ lg.3). Luba on vajalik samuti juhul, kui raadiost, telerist, kaabellevivõrgust tulevat teost kavatsetakse esitada üldsusele avatud kohas või sellisel viisil, et isikud saavad teoseid kasutada nende poolt individuaalselt valitud kohas ja ajal(AutÕS § 13¹ lg.5). Praktikas on selline luba ehk litsents vormistatud lepinguna. Nimetatud lepingud peavad olema poolte poolt omakäeliselt allakirjutatud.

Mida mõelda muusikateoste avaliku esitamise all? Vastavalt autoriõiguse seadusele mõeldakse selle all teoste mängimist, laulmist või muul viisil ette kandmist kas vahetult või mis tahes tehnilise vahendi või protsessi vahendusel kohas, mis on üldsusele avatud või ka kohas, mis pole küll laiemale üldsusele avatud, kuid kus viibib oluline arv isikuid väljastpoolt perekonda ja lähimat tutvusringkonda.

AutÕS § 10 lõikes 7 on toodud üldsusele avatud koha mõiste. Selle järgi on restoran, baar ,kohvik ,diskosaal, kontserdisaal, kauplus jne. avalikud kohad. Milliste tehniliste vahenditega muusikat ette kantakse -raadio, kasseti, CD ,teleri jne.abil - ei oma autoriõiguse seisukohalt mingit tähtsust - igal juhul on tegemist teoste avaliku esitamisega.Tähtsust ei oma ka asjaolu, kas üldsus teost tegelikult tajus või mitte, s.o. kas keegi pani tähele, et muusika mängis või mitte.

Eraldi peaks rõhutama, et ekslik on seisukoht, et raadioprogrammi ettekandmisel ei pea tasu maksma, kuna raadio on selle eest juba maksnud. Raadio maksab autoritasu teose ülekandmise õiguse saamise eest ning kui keegi soovib raadioprogrammi kasutada oma äris taustmuusikana, siis on sellisel juhul tegemist teoste avaliku esitamisega, mille jaoks tuleb luba saada ja selle eest ka maksta. Väär on ka mõnede ettevõtjate hulgas levinud arusaam, et olles ostnud kasseti või CD, siis ollakse kinni maksnud ka autoritasu. Helikandjat ostes saadakse õigus kasutada seda oma isiklikeks vajadusteks. Teose avaliku esitamise õigust ostmise fakt iseenesest kaasa ei too, see õigus tuleb eraldi saada. Hoiatus, et ilma loata teoste avalik esitamine on seadusevastane, on muide kirjas ka peaaegu kõigil legaalselt toodetud helikassettidel ja CD-del.

EAÜ esindab üle 3 miljoni autori ja muusikakirjastaja õigusi. Seega võib öelda, et EAÜ esindab praktiliselt kogu Eestis mängitavat muusikat. Sõlmides lepingu EAÜ-ga on kõikidel muusikateoste avalikku esitamist korraldavatel isikutel võimalus muusikateoseid legaalselt esitada. Leping, mille EAÜ- sõlmib toitlustus- ja kaubandusettevõte või meelelahutuskoha valdaja vms.isikuga, sisaldab endas kõiki lepingute täitmise seisukohalt olulisi tingimusi. Selahulgas ka tasu suurust, mis tuleb autoreile maksta nende teoste kasutamise eest.

Muusikateoste avaliku esituse load ja tariifid

Autori - Esitaja repertuaari aruandlus