EAÜ on asutatud 8.oktoobril 1991.aaastal. EAÜ on loodud eelkõige selleks, et autorid ei peaks jälgima kõiki nende teoste kasutajaid ning kasutajad ei peaks otsima tohutut hulka autoreid, kellelt teoste kasutamiseks luba küsida.

Eesti Autorite Ühingu loomise deklaratsioon

Eesti Vabariigi autorite esindajad, Eesti Autorite Ühingu asutamiskoosolekust osavõtjad, lähtudes eesti rahvusliku kultuuri arendamise ja kultuurisaavutuste kaitse vajadusest, toetades kõigi rahvuslike kultuuride arengut ja kultuurisaavutuste kaitset, kinnitades vajadust luua kirjandus-, kunsti-, muusika- ja teadusteoste autoritele soodsad tingimused nende autoriõiguste teostamiseks ja kaitseks, arvestades autori loominguliste ja elukondlike ühishuvide tagamise vajadust, tuginedes 1932. aastal loodud Eesti Autorikaitse Ühingu tegevuse järjepidevuse ideele, taastavad täna, 8.oktoobril 1991.a. autoriõiguste ühiseks teostamiseks ning kaitseks ja teiste loominguliste ühishuvide tagamiseks Eesti autorikaitse organisatsiooni Eesti Autorite Ühingu nimetuse all ja võtavad vastu EAÜ põhikirja.
P.Aimla, H.-K Hellat, A. Keskküla, L.Laubre, L.Leesi, P. Leinbock, K. Leis, R. Linna, V. Petšnikov, H. Pisuke, J. Rääts, L. Sumera, M. Targo, V. Tormis, A. Valkonen, J. Vendelin
EAÜ näol on tegemist traditsioonilise läänelikku tüüpi autoriõiguse organisatsiooniga ehk kogumisühinguga. EAÜ põhineb liikmelisusel ja tegutseb enda liikmete poolt vastu võetud põhikirja alusel. 1993.a. keskel oli Ühingul üle kahesaja liikme.

EAÜ liikmed sõlmivad EAÜ-ga lepingu, millega annavad ühingule üle õigused oma teoste teatud viisil kasutamise osas. Ühing omakorda sõlmib autoritele kõige soodsamatel tingimustel lepingud teoste kasutajatega ja kogub nendelt tasu sellise kasutamise eest, mille maksab seejärel välja autoritele (arvestades maha teatud protsendi halduskuludeks ja autorite ühisteks eesmärkideks). EAÜ on sõlminud sellised lepingud Eesti Raadio, Eesti Televisioon, KUKU-raadio ja teiste kohalike raadiotega, mitmete plaadifirmade ja teiste kasutajatega. Seega on ühingu liikmetel kindlustatud pidev sissetulek nende teoste kasutamisest. Peale selle annab EAÜ oma liikmetele konsultatsioone autoriõiguse küsimustes. Ühingu liikmetele on konsultatsioonid tasuta, samuti ei tule neil tasuda liitumis- ega liikmemaksu. Tasulisi konsultatsioone antakse ka Ühingu liikmeks mitteolijatele.

1993. mais võeti EAÜ vastu analoogilisi ühinguid rahvusvaheliselt ühendava organisatsiooni – Rahvusvahelise Autorite ja Heliloojate Ühingute Konföderatsiooni (CISAC) – assotsieerunud liikmeks.
Sõlmitud on mitmed koostöölepingud vastavate organisatsioonidega teistes maades. Selliste lepingute alusel makstakse teiste riikide autoritele välja autoritasu nende teoste kasutamise eest antud riigi territooriumil. Pärast EV taasühinemist Berni konventsiooniga on EAÜ-l võimalik sõlmida vastavad lepingud kõigi Konventsiooni liikmesmaade vastavate organisatsioonidega. See tähendaks saama autoritasu oma teoste kasutamise eest välisriikides.