Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Avaliku esitamise tariifide kehtestamise kord

  1.  EAÜ võtab EAÜ repertuaari kuuluvate teoste avaliku esitamise eest kehtivate tariifide muutmisel ja uute tariifide kehtestamisel arvesse nii EAÜ poolt antavate õiguste majanduslikku väärtust kui ka EAÜ poolt osutatava teenuse majanduslikku väärtust, samuti teoste kasutamise laadi ja ulatust.
  2. EAÜ kuulab ära turuosalised, keda tariifid puudutavad, ja arvestab nende ettepanekutega niivõrd, kuivõrd see on mõistlikult võimalik. Seejuures puudub siiski EAÜ-l kohustus kõiki ettepanekuid arvesse võtta.
  3. EAÜ analüüsib teiste riikide praktikat ja tariife ning nende tariifide kehtestamise aluste kokkusobivust Eesti oludega, EAÜ võimalustega ja turuosaliste soovidega.
  4. Teiste riikide praktikat analüüsides lähtub EAÜ Euroopa Kohtu poolt kohtuasja C177/16 - AKKA/LAA lahendis antud suunisest, st valitakse sobivad võrdlusriigid (keskendudes eelkõige Läänemere äärsetele riikidele), võrreldakse võrreldavaid tariife niivõrd, kuivõrd erinevate riikide tariifid üldse võrreldavad on, võetakse arvesse erinevate riikide eripäraseid asjaolusid ning kohandatakse võrdluse tulemusi ostujõu pariteedi indeksiga.
  5. EAÜ koostab punktis 4 nimetatud analüüsi tulemusel võrdlustabeli ja esitab selle tutvumiseks turuosalistele, võimaldades neil esitada selle kohta märkusi, mida arvestades peavad pooled heas usus läbirääkimisi.
  6. Võrdlusanalüüsi tulemused on EAÜ jaoks uute tariifide kehtestamisel üheks oluliseks, kuid mitte ainsaks kriteeriumiks, tulenevalt sellest, et EAÜ peab mõistlikult arvestama ka muude punktides 1-3 nimetatud asjaoludega.
  7. Turuosaliste ärakuulamine, neile punktis 5 nimetatud võrdlustabeli esitamine ja nendega läbirääkimiste pidamine on asjakohane juhul, kui turuosalisi esindab katusorganisatsioon või kui turuosalisi, keda tariifid puudutavad, on alla viie. Kui turuosalisi on rohkem ning puudub neid esindav katusorganisatsioon, ei ole EAÜ seotud punktis 5 nimetatud korraga.
  8. EAÜ ei ole seotud käesoleva korraga, kui EAÜ ei muuda kehtivaid tariife vaid üksnes pikendab olemasolevate tariifide kehtivuse tähtaega. Kui sellises olukorras soovivad punkti 7 esimeses lauses nimetatud turuosalised siiski tariife muuta, kohustuvad vastavad turuosalised muudatusettepanekuid põhjendama (sh viima läbi punktis 4 kirjeldatud analüüsi ja esitama EAÜ-le punktis 5 nimetatud võrdlustabeli).