Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Avaliku esituse aruanded

EAÜ jaotab autoritele ja muusikakirjastajatele tasusid lähtuvalt sellest, kui palju ja kus nende teoseid on kasutatud. Sellepärast on tähtis, et kasutatud teostest ka EAÜ-le teada antakse.

Esitajad saavad avalikul esitusel kasutatud teoste repertuaariaruande(d) sisestada vormi kaudu aadressil rep.eau.org

Finantsaruanne - KONTSERT VÕI MUU MUUSIKAGA SEOTUD ÜRITUS

NB! Aruande juurde lisatava(d) repertuaariarunde(d) saab sisestada aadressil rep.eau.org

Improvisatsioonide puhul ei ole võimalik märkida repertuaariaruandesse juba olemasolevate teoste pealkirju, kuid saab esitada andmed esitajate kohta, kes kontserdi või muu ürituse käigus koha peal improviseerisid. Teadupärast tekib autoriõigus teosele teose loomisega ja seepärast tuleb improvisatsioone käsitleda teostena ja improvisatsioonide esitajaid autoritena autoriõiguse seaduse mõttes. Ja kui improvisatsiooni esitaja kuulub EAÜ poolt esindatavate autorite hulka on EAÜ kohustatud talle tasu koguma.