Kui soovid kasutada autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmi leping EAÜ-ga!

Tingimused ettemaksu küsimiseks, litsentsilepingu sõlmimisest keeldumiseks või käenduseks

EAÜ poolt esindatud autoriõigusega kaitstud teoste kasutamiseks peab kasutaja saama EAÜ-lt kirjaliku loa. Üldjuhul on selline luba vormistatud lepinguna. Teatud juhtudel väljastab EAÜ ka ühepoolseid kirjalikke lubasid. EAÜ sõlmib lepinguid teoste kasutajatega oma liikmeilt ja teistelt muusikateoste, kunstiteoste või audiovisuaalteoste autoreid ja nende õiguste omajaid esindavatelt organisatsioonidelt saadud volituste alusel.

Muusikateosed on kõige laiema kasutusvaldkonnaga teosed. Nimelt esitatakse samaaegselt muusikat väga paljudes kohtades (kontsertidel, toitlustusfirmades, klubides, kauplustes, teles, raadios jne.), kusjuures ei kasutata üht, vaid tohutut hulka teoseid. Seega on muusikateoste kasutamise valdkond kõige laiem, nõudes kasutajate ja muusikateoste autorite vahelise suhtlemise hõlbustamiseks kindlasti vahendusorganisatsiooni, ehk kollektiivse esindamise organisatsiooni olemasolu. Eestis on ainukeseks muusikateoste autoreid esindavaks organisatsiooniks EAÜ. Käesoleval ajal esindab EAÜ praktiliselt kogu maailma muusikarepertuaari.

EAÜ on ka ainuke Eestis tegutsev kunstiteoste autorite õigusi esindav organisatsioon ning EAÜ-l on sõlmitud vastastikuse esindamise lepingud erinevate riikide kunstiteoste autoreid esindavate organisatsioonidega.

Audiovisuaalteoste autorite õigusi teostab EAÜ koostöös Eesti Audiovisuaalautorite Liiduga.

EAÜ-l on õigus nõuda kasutajatelt ettemaksu ehk käsiraha kuni 100% eeldatavast litsentsitasust või käenduse andmist järgmistel juhtudel:


1. kui leping sõlmitakse esmakordselt äriühinguga, mille omakapital on väiksem kui eeldatavalt maksmisele kuuluv litsentsitasu;


2. kui litsentsitasu taotleja või selle esindaja on eelnevalt jätnud litsentsitasu õigeaegselt või nõutud mahus tasumata või on esitanud EAÜ-le valeandmeid litsentsitasu aluseks olevate asjaolude kohta.

Litsentsitasu taotlejalt, kellel on EAÜ ees tasumata võlg, võib EAÜ keelduda litsentsilepingu sõlmimisest ehk kasutusloa andmisest.


Kõik juhtumid, mil EAÜ on keeldunud litsentsilepingu sõlmimisest, kajastatakse vastava aasta EAÜ läbipaistvusaruandes.